0 0.00

Λόγοι που η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν

 • Η φυσιολογική φθορά προϊόντος.
 • Η φυσιολογική φθορά ανταλλακτικών κατά την χρήση.
 • Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.
 • Βλάβες από:
 •        διακοπή ρεύματος
 •        απώλεια φάσης
 •        αυξομείωση τάσης
 •       τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη του κατασκευαστή.
 •       Μη συμμορφούμενη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος χρήση.
 •       Βλάβη από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος καθώς και από λάθος αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν.
 •       Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή αναλωσίμων που δεν είναι πιστοποιημένα          από τον κατασκευαστή.
 •       Βλάβη από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
 •       Βλάβη που προκλήθηκε από κακή αποθήκευση ή αμέλεια συντήρησης ενός μηχανήματος.
 •       Βλάβη που προκλήθηκε από κακή συναρμολόγηση ή λανθασμένη ρύθμιση του μηχανήματος όπως αυτές
  προκύπτουν από το εγχειριδίου χρήσης.
 •       Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια,
  κλπ, καθώς και βλάβη που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία
  και διάβρωση.

Για περισσότερες ερωτήσεις και απορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0
Το καλάθι σας